top of page

תנאי שימוש

'רננה – עימוד ועיצוב ספרים' או רפאל פרימן אינה נושאת באחריות לטעויות בגרפיקה, בטיפוגרפיה או בדפוס.

בהורדת מסמך זה הנכם מתחייבים לתנאים הבאים:

באחריותו של הלקוח לבדוק אם אירעו טעויות במהלך העימוד, ובכללם: סגנונות שהוחלו באופן לא מכוון, שינויים טיפוגרפיים לא מכוונים ושינוי בטקסט (הוספה או מחיקה).

תיקונים – באחריותו הבלעדית של הלקוח לבדוק שכל התיקונים הוכנסו לטקסט בצורה נכונה ושיתר המסמך לא נפגע בעקבות התיקון. זכותו של המְעַמֵּד לגבות תשלום על תיקונים של המחבר. המְעַמֵּד אינו נושא באחריות כלשהי על טעויות בגרפיקה, בטיפוגרפיה או בהדפסה, שנוספו במהלך תהליך העימוד, התיקונים או האיזון.

נוסף לכך, האחריות על רמת מוכנותו של הקובץ לדפוס מוטלת על מקבל קובץ ה־PDF.

אנו ממליצים לשכור שירותי הגהה מקצועיים על מנת לצמצם ככל האפשר את מספר הטעויות במוצר המוגמר.


הוראות לסימון תיקונים אפשר למצוא כאן.
 

bottom of page